Bulletins

Quttinirpaaq National Park

ᐅᐸᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᖅ: ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓂᖓᓄᑦ

Issued: March 18, 2022

ᒪᓕᒃᖢᒍ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᓯᒪᔪᖅ 35(1) ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓂ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᒪᓕᒐᒋᑦ, ᑭᒃᑯᓗᒃᑖᕐᓄᑦ ᒪᑐᔭᐅᕗᖅ ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᖅ ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓂ.

ᑕᒪᓐᓇ ᒪᑐᓯᓂᖅ ᐊᒃᑐᐊᙱᓚᖅ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᕆᑎᑕᐅᓯᒪᔪᓂᒃ ᐱᔪᓐᓇᖅᑕᒥᖕᓂᒃ ᐊᑐᖅᖢᑎᒃ ᒪᓕᒃᖢᒍ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐊᖏᕈᑏᑦ.

ᓇᒥ: ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᐅᑉ ᐃᓗᐊᓃᑦᑐᓂᒃ ᐃᒪᓗᒃᑖᕐᓂ. ᑕᑯᓗᒍ ᐊᑕᔪᖅ ᓄᓇᙳᐊᖅ.

ᖃᖓ: ᖃᖓᓕᒫᖅ

ᓲᒪᑦ: ᒪᓕᒃᖢᒍ ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖅ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥᒃ ᐊᐅᓚᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐸᕐᓇᐅᑎ, ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᓇᔪᒐᖃᑎᒌᖕᓂᕆᔭᑦ ᓯᓚᖅᑲᑎᒌᖕᓂᕆᔭᓪᓗ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑐᖃᖅᐸᒃᑎᓪᓗᒍ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓱᕋᐃᔪᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᒪᑐᔭᐅᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᑖᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ; $100,000-ᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᕆᓗᓂᐅᒃ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᕐᓗᓂ.

Date modified :