Bulletins

Quttinirpaaq National Park

ᐅᐸᑦᑕᐅᔭᕆᐊᖃᓐᖏᑦᑐᑦ ᓱᐃᓛᕿᒍᑏᑦ ᑎᓕᓯᒻᒪᕆᒍᑎᒃᑯᑦ: ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᕕᓂᖅ

Issued: March 18, 2022

ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐃᓚᒍᑕᒥ 7 (1) ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕖᑦ ᒪᓕᒐᖏᓐᓂ, ᐅᑯᐊ ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᑕᐅᓯᒪᔪᑦ ᐃᓱᒪᔅᓱᓇᖏᓪᓗᑎᒃ ᑖᒃᓱᒪ ᓄᓇᕗᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᓱᒪᑕᐅᑉ ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓᓂᒃ: ᐃᓯᕐᓂᐊᕐᓗᓂ, ᐊᑐᕐᓂᐊᕐᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓪᓚᖅᓯᒪᓂᐊᕐᓗᓂ ᐃᓗᐊᓂ, ᖁᑦᑎᓂᕐᐹᖅ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒻᒥ.

ᐳᓚᕋᑎᓕᒫᓄᑦ (ᐃᓄᐃᓪᓗ ᐳᓛᕆᐊᖅᑐᓕᒫᑦ ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᕕᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᐅᑎᓕᓐᓄᑦ) ᐱᖃᑎᖃᕆᐊᖃᕐᒪᑕ ᑲᓇᑕᐅᑉ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖓᑕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓂᒃ.

ᓇᒥ: ᐃᒡᓗᖃᕐᕕᕕᓂᖅ, ᐃᓚᐅᓗᓂ ᒥᒃᑕᕐᕕᑦ.

ᖃᖓ: ᖃᖓᓕᒫᖅ.

ᓲᒪᑦ: ᐃᖃᓗᒐᓱᖕᓂᖅ ᒪᑐᔭᐅᓯᒪᓕᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐆᒪᔪᓕᕆᔨᕐᔪᐊᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᓇᓗᓇᐃᖅᓯᓚᐅᙱᑎᓪᓗᒋᑦ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᒥ ᓇᔪᒐᖃᑎᒌᖕᓂᕆᔭᑦ ᓯᓚᖅᑲᑎᒌᖕᓂᕆᔭᓪᓗ ᐱᑕᖃᐃᓐᓇᕈᓐᓇᕐᒪᖔᑕ ᐃᖃᓗᒐᓱᒃᑐᖃᖅᐸᒃᑎᓪᓗᒍ.

ᑭᓇᑐᐃᓐᓇᖅ ᓱᕋᐃᔪᖅ ᑖᔅᓱᒥᖓ ᒪᑐᔭᐅᓂᐅᔪᒥᒃ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᒃᑰᖅᑎᑕᐅᔪᓐᓇᖅᐳᖅ ᐊᑖᒍᑦ ᑲᓇᑕᒥ ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᖕᓄᑦ ᐱᖁᔭᖅ; $100,000-ᐃᑦ ᐊᒥᓲᓂᖅᐹᕆᓗᓂᐅᒃ ᐊᑭᓖᔭᕆᐊᖃᕐᓗᓂ.

Date modified :